• เอกสารการจัดทำโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

  • Social sciences research

  • การวิจัย คือพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

  • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

  • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

  • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Reserch Expo 2016)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

คณะสังคมศาสตร์

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่นวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) มีความหมายว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวและกิจกรรมภายในเว็บไซต์

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวทุนวิจัย
  3. ข่าวและกิจกรรมฟอรั่ม

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่วยงานวิจัยภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ www.swusocresearch.com
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์

ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ โดยคณบดีคณะสังคมศาตร์มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทางงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์ สร้างระบบและกลไกในการบริหาร และผลิตงานวิจัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนด้านการวิจัยที่กำหนด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 9

เมื่อวานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 35

เดือนนี้ 514

ทั้งหมด 8668

Follow Us